1. Važenje, zaključivanje ugovora

1.1 IDEA PRO (u daljnjem tekstu „Agencija“) pruža usluge isključivo na osnovu ovde navedenih Opštih uslova poslovanja (OUP). Oni se odnose na sve pravne odnose između Agenicije i klijenta, čak i kada se na njih ne ukazuje izričito. OUP su važeći isključivo kada je reč o pravnim odnosima sa preduzećima, pa su dakle B2B.

1.2 Merodavna je verzija koja važi u trenutku zaključenja ugovora. Odstupanja od te verzije kao i ostali dopunski dogovori s klijentom važe samo ako ih Agencija pismeno potvrdi.

1.3 Eventualni uslovi poslovanja klijenta se ne prihvataju, čak ni ako su poznati, ukoliko u svakom pojedinačnom slučaju nije izričito i pismeno ugovoreno drugačije. Agencija izričito ne prihvata OUP klijenta i nije potrebna nikakva posebna izjava o tome.

1.4 Klijent se obaveštava o izmenama OUP Agencije i smatra se da ih je prihvatio u izmenjenoj formi, ukoliko u roku od 14 dana ne podnese pisani prigovor. Klijent se izričito upozorava da ima obavezu čuvanja tajne.

1.5 Ukoliko pojedine odredbe ovih OUP prestanu da važe, to ne menja ništa kada se radi o obavezi poštovanja ostalih odredbi i ugovora koji su zaključeni na osnovu njihovog važenja. Odredbe koje prestaju da važe moraju se zameniti važećim koje odgovaraju njihovom smislu i svrsi.

1.6 Ponude Agencije su slobodne i neobavezujuće.

2. Social Media kanali

Agencija klijentu izričito stavlja na znanje, da ponuđači Social Media (kao npr. facebook, u daljnjem tekstu kratko: ponuđači) sebi zadržavaju pravo da reklamne oglase i nastupe odbiju ili odstrane s platforme iz sopstvenih razloga. Ponuđači u skladu sa tim nisu obavezni da sadržaje i informacije učine dostupnim korisnicima. Zato za Agenciju postoji nepredvidivi rizik da reklamni oglasi i nastupi mogu biti odstranjeni bez razloga. U slučaju žalbe nekog drugog korisnika ponuđači doduše nude mogućnost odgovora, ali u takvim situacijama sledi momentalno uklanjanje sadržaja. Ponovno uspostavljanje izvornog, pravno valjanog stanja u takvom slučaju može potrajati. Agencija radi na osnovu uslova korišćenja ponuđača na koje nema uticaja i na tome zasniva i ispunjavanje naloga klijenta. Dodeljivanjem naloga klijent izričito prihvata da navedeni uslovi korišćenja (sa)određuju prava i obaveze nastale iz ugovornog odnosa. Agencija nastoji da nalog klijenta ispuni na najbolji mogući način I da se drži smernica korišćenja Social Media kanala. Na osnovu važećih uslova korišćenja i mogućnosti da svaki korisnik može da tvrdi da mu je povređeno pravo i da na taj način izdejstvuje odstranjivanje sadržaja Agencija ne može da da garanciju da će naručena kampanja u svako doba biti i dostupna.

3. Zaštita koncepta i ideja

Ukoliko je potencijalni klijent Agenciju pozvao da sačini koncept i ukoliko se Agencija odazove tom pozivu pre zaključaivanja glavnog ugovora, onda važe sledeća pravila:

3.1 Potencijalni klijent već na osnovu upućenog poziva i prihvatanja Agencije da mu se odazove stupa s Agencijom u pravni odnos („Pitching-ugovor“). I taj ugovor se zasniva na OUP.

3.2 Potencijalni klijent priznaje da je Agencija već izradom koncepta izvršila pripremnu uslugu koja košta, iako on nije preuzeo još nikakvu obavezu.

3.3 Koncept u svom jezičkom i grafičkom delu – ako su na nivou gotovog dela – uživa zaštitu Zakona o autorskom pravu. Na osnovu tog Zakona potencijalnom klijentu su zabranjeni korišćenje i obrada tih delova bez pristanka Agencije

3.4 Koncept osim toga sadrži ideje koje su značajne za reklamu, a koje nemaju status gotovog dela i ne potpadaju pod zaštitu Zakona o autorskim pravima. Te ideje stoje na početku svakog stvaralačkog procesa i mogu se iskoristiti kao odlučujući podsticaj za sve što će kasnije nastati, pa se zato mogu definisati kao izvor marketinške strategije. Zato su zaštićeni oni delovi koncepta koji su jedinstveni i značajno obeležavaju karkteristike marketinške strategije. Kao ideje u smislu ovog sporazuma važe posebno reklamni slogani, reklamni tekstovi, grafike i ilustracije, reklamna sredstva itd. čak i ako nisu dostigli nivo gotovog dela.

3.5 Potencijalni klijent se obavezuje da kreativne reklamne ideje koje su mu prezentovane u okviru koncepta – osim u slučaju korigovanja glavnog ugovora koji će se kasnije zaključiti – neće komercijalno koristiti, odnosno davati na korišćenje i na osnovu toga ostvarivati zaradu, ili je nekome na taj način omogućiti.

3.6 Ukoliko potencijalni klijent zastupa mišljenje da mu je Agencija prezentovala ideje na koje je pre prezentacije sam došao, onda to mora staviti na znanje Agenciji e-mailom u roku od 14 dana od dana prezentacije, uz navođenje dokaza i vremena njihovog nastanka.

3.7 U suprotnom slučaju ugovorne strane polaze od toga da je Agencija klijentu prezentovala ideju koja je za njega nova. Ukoliko je klijent primeni, polazi se od toga da je Agencija imala zaslugu za to.

3.8 Klijent se može osloboditi obaveze navedene ovom tačkom ukoliko plati prikladno obeštećenje uz 20 posto pdv-a. Oslobođenje od obaveze stupa na snagu tek kada Agenciji stigne uplata obeštećenja.

4. Obim usluga, realizacija naloga i klijentove obaveze saradnje

4.1 Obim usluge koja treba da se pruži naveden je u ugovoru ili eventualnoj potvrdi o prijemu naloga od strane Agencije, kao i u eventualnom zapisniku o Briefingu („Dokumentacija o podnošenju ponude“). Naknadne promene sadržaja usluga mora pismeno da potvrdi Agencija. Prilikom realizacije ugovora Agencija ima slobodu rada u okviru koji je odredio klijent.

4.2 Klijent ima obavezu da proveri sve usluge Agencije (posebno prednacrte, skice, grafički materijal, kopije i elektronske dokumente) i da ih odobri u roku od tri radna dana od dana prijema. Ukoliko se klijent u tom roku ne javi, polazi se od toga da je sve prihvatio.

4.3 Klijent Agenciji mora na vreme i u potpunosti da omogući pristup inofrmacijama i dokumentima koji su neophodni za izvršenje usluge. Obaveza mu je da Agenciju informiše o svim okolnostima koje su od značaja za realizaciju naloga, čak i kada mu one postanu poznate tek tokom izvršavanja usluge. Klijent snosi odgovornost, odnosno troškove za poslove koje Agencija mora da ponovi ili završi posle ugovorenog roka zbog njegovih netačnih, nepotpunih ili naknadno izmenjenih podataka.

4.4 Obaveza je klijenta da proveri eventualno postojanje prava trećih osoba na autorstvo, marku, navođenje autorstva i sl. kada se radi o materijalu koji Agenciji stavlja na raspolaganje (fotografije, logo itd.). Klijent mora da garantuje da se dostavljeni dokumenti sa stanovišta autorskih prava mogu slobodno koristiti za svrhu koju on želi. Agencija u slučaju lakog nemara ili pošto je izvršila svoju obavezu da upozori – prvenstveno u odnosu na klijenta – ne garantuje za povredu navedenih prava trećih lica na osnovu korišćenja materijala koji joj je dostavio klijent. U slučaju da od strane trećih lica Agencija bude okrivljena zbog povrede takvih prava, obaveza je klijenta da preuzme krivicu i nastalu štetu. On Agenciji mora da nadoknadi svaku štetu koja joj je nanesena zbog povrede prava trećih lica, a posebno troškove primerenog pravnog zastupanja. Klijent se obavezuje da će Agenciju štititi u slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica. Klijent u takvom slučaju Agenciji samoinicijativno mora staviti na raspolaganje sve dokumente.

5. Tuđe usluge / Davanje naloga trećim licima

5.1 Agencija ima pravo da u skladu sa sopstvenom procenom naručenu uslugu izvrši samostalno, da se prilikom izvršavanja ugovornih obaveza posluži uslugama trećih lica kao pomoćnika u izvršavanju naloga i/ili da takve usluge substituira („tuđe usluge“).

5.2 Davanje naloga trećim osobama u okviru tuđih usluga može uslediti ili u sopstveno ime ili u ime klijenta. Agencija tuđe usluge bira brižljivo i pazi na to da izvršioci rapolažu neophodnim stručnim kvalifikacijama.

5.3 Klijent mora da se obaveže prema trećim licima ukoliko izvršavanje njihovih usluga traje duže od vremena trajanja ugovora s Agencijom. To izričito važi i u slučaju raskidanja ugovora s Agencijom iz važnog razloga.

6. Termini

6.1 Navedeni rokovi za isporuke i izvršavanje usluga važe – ukoliko to nije izričito ugovoreno kao obaveza – samo približno i neobavezno. Termini koji su obavezni moraju se ugovoriti pismeno, odnosno Agencija ih mora pismeno potvrditi.

6.2 Ako se isporuka/izvršavanje usluge Agencije otegne iz razloga za koje Agencija ne može da preuzme odgovornost, kao npr. zbog više sile ili drugih nepredvidivih događaja koji se nisu mogli sprečiti primerenim sredsvima, njene obaveze izvršavanja usluge miruju tokom trajanja i u obimu nastalih prepreka i na osnovu toga se produžavaju i rokovi isporuke. Agencija i klijent imaju pravo da raskinu ugovor ukoliko prekoračenje rokova iz tih razloga potraje duže od dva meseca.

6.3 Ako Agencija ne izvrši obaveze iz ugovora na vreme, klijent ima pravo da se povuče iz ugovora, pošto je prethodno Agenciji dao primereni dodatni rok od najmanje 14 dana, a ona ni u tom periodu nije izvršila ugovorne obaveze. Zahtevi klijenta za nadoknadu štete zbog neispunjenja obaveza ili zakašnjenja su isključeni, ukoliko se ne dokaže namera ili grubi nemar Agencije.

7. Prevremeno raskidanje ugovora

7.1 Agencija ima pravo da ugovor iz važnog razloga raskine bez rokova.Takav važan razlog postoji prvenstveno ako:

a) je izvršavanje usluge nemoguće iz razloga za koje je odgovoran klijent, ako on i pored davanja dodatnog roka od 14 dana i dalje ne izvrši svoje obaveze;

b) klijent i pored pismene opomene sa naknadnim rokom od 14 dana i dalje nastavi na ignoriše svoje ugovorne obaveze, kao što je npr. plaćanje ugovorenog novčanog iznosa ili obaveza sarađivanja

c) postoje opravdane sumnje u platnu sposobnost klijenta, a on na zahtev Agencije ne izvrši uplatu akontacije i ne obezbedi garanciju da će isplata uslediti još pre realizacije naloga od strane Agencije;

7.2 Klijent ima pravo da ugovor iz važnog razloga raskine bez davanja naknadnog roka.Takav važan razlog postoji posebno onda ako Agencija uprkos pismene opomene klijenta da izvrši ono što je ugovoreno i davanja dodatnog primerenog roka od najmanje 14 dana nastavi da povređuje suštinske odredbe ugovora.

8. Honorar

8.1 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, pravo Agencije na isplatu honorara postoji posle pružanja svake pojedinačne usluge odmah po njenom izvršenju. Agencija ima pravo da zahteva predujam za pokrivanje svojih troškova.

8.2 Honorar je netto i na njega se plaća još pdv u zakonskoj visini. U pojedinačnim slučajevima, kada ne postoji sporazum, Agencija ima pravo da za izvršene usluge i prepuštanje autorskih i prava na korišćenje zahteva honorar primerene tržišne vrednosti.

8.3 Sve usluge Agencije koje nisu izričito plaćene ugovorenim honorarom, plaćaju se posebno. Klijent ima obavezu da nadoknadi sve izdatke u gotovini koje Agencija mora da pokrije.

8.4 Predračuni usluga koje Agencija podnosi nisu obavezujući. Ukoliko se ispostavi da stvarni troškovi za više od 15% prevazilaze one koje je agencija predvidela u podnesenom predračunu, Agencija će klijentu skrenuti pažnju na to. Ukoliko klijent u roku od tri radna dana ne podnese pismeni prigovor i istovremeno ne da povoljniju varijantu, smatra se da je prihvatio prekoračenje troškova. Ako se troškovi prekoračuju za manje od 15 % nije potrebno posebno upozorenje. Prekoračenje troškova navedenih u predračunu smatra se unapred odobrenim od strane klijenta.

8.5 Ako klijent poslove koje je poverio Agenciji bez njenog uključivanja jednostavno promeni ili prekine – pri čemu je nevažno da li Agencija još nešto radi za njega – on Agenciji mora da plati honorar za do tada izvršene usluge i sve nastale troškove. Ako prekid nije prouzrokovan grubim nemarom ili namernim povredama obaveza od strane Agencije klijent osim toga Agenciji mora da plati sve u nalogu ugovorene honorare (proviziju). Agencija se isto tako oslobađa bilo kakvih obaveza prema trećim licima, a posebno prema onima kojima je dala naloge. Plaćanjem klijent ne stiče pravo na korišćenje već isporučenih radova; nerealizovani koncepti, nacrti i ostalo se moraju neodložno vratiti Agenciji.

9. Plaćanje, zadržavanje prava vlasništva

9.1 Isplata honorara se vrši odmah posle prijema računa, ukoliko nisu pismeno ugovoreni posebni uslovi plaćanja u pojedinačnom slučajevima. To važi i za obračun svih izdataka u gotovini i ostalih troškova. Proizvodi koje je Agencija isporučila do potpune isplate odštete i svih sporednih troškova ostaju vlasništvo Agencije.

9.2 U slučaju kašnjenja s isplatom od strane klijenta važe zakonski propisi o kamatama za kašnjenje u visini koja važi za poslove među preduzećima. Klijent se dalje obavezuje da u slučaju kašnjenja isplate Agenciji nadoknadi troškove slanja opomena i angažovanja inkaso-biroa, kao i neophodne troškove koji nastanu na osnovu daljnjeg pravnog terećenja u navedenu svrhu. Ti troškovi u svakom slučaju uključuju cenu dve pismene opomene po uobičajenoj ceni od najmanje € 20,00 po opomeni kao i jednog advokatskog pisma s opomenom. To se ne tiče troškova neophodnih za ostvarivanje ostalih prava i potraživanja.

9.3 U slučaju kašnjenja plaćanja od strane klijenta, Agencija može od njega zahtevati momentalnu isplatu svih izvršenih i delimično izvršenih usluga u okviru s klijentom zaključenih ugovora.

9.4 Agencija nije dalje obavezna da izvršava usluge sve do isplate iznosa koji je klijent dužan (pravo na zadržavanje neizvršenog). To se ne tiče obaveze plaćanja obeštećanja.

9.5 Agencija zadržava pravo da – ukoliko je ugovoreno plaćanje na rate – u slučaju neblagovremenog plaćanja dospele rate ili sporednih potraživanja odmah zahteva isplatu celokupnog iznosa koji klijent duguje (propuštanje roka).

9.6 Klijent nije ovlašćen da svoja potraživanja obračunava na osnovu potraživanja Agencije, osim u slučaju da su potraživanja klijenta pismeno priznate od strane Agencije ili utvrđena sudskim putem.

10. Pravo vlasništva i autorsko pravo

10.1 Sve usluge Agencije, uključujući one iz prezentacije (npr. podsticaji, ideje, skice, prednacrti, Skribbles, koncepti, negativi, dijapozitivi), kao i njihovi pojedinačni delovi ostaju isto kao i pojedinačni izrađeni modeli i originali nacrta u vlasništvu Agencije i ona ih u svako doba – a posebni prilikom okončavanja ugovornog odnosa – može zahtevati nazad. Plaćanjem honorara klijent stiče pravo korišćenja za ugovorenu svrhu upotrebe. Preduslov za sticanje prava na korišćenje usluga Agencije od strane klijenta jeste isplata ispostavljenih honorara. Ukoliko klijent usluge Agencije koristi pre tog trenutka, onda se to korišćenje zasniva na iznajmljivanju, koje se može okončati u svakom trenutku.

10.2 Menjanje, odnosno daljnja obrada usluga Agencije, a posebno njihovo daljnje razvijanje od strane klijenta ili trećih osoba po njegovom nalogu dopušteno je samo uz izričitu dozvolu Agencije i – ukoliko su usluge zaštićene autorskim pravom – autora.

10.3 Za korišćenje usluga Agencije koje prevazilazi izvorno ugovorenu svrhu i obim upotrebe neophodan je pristanak Agencije, bez obzira na to da li je usluga zaštićena autorskim pravom. Za tako nešto se i Agenciji i autoru mora platiti primerena odšteta.

10.4 Za korišćenje usluga Agencije, odnosno reklamnih sredstava za koje je Agencija izradila koncepcijske i formalne uzorke posle isticanja trajanja ugovora takođe je neophodna dozvola Agencije, bez obzira na to da li je njena usluga zaštićena autorskim pravom ili ne.

10.5 Za korišćenje u skladu sa 4. Članom Agenciji se plaća u 1. godini posle isticanja ugovora puno obeštećenje ugovoreno u njemu. U 2. tj. 3. godini posle isticanja ugovora sledi plaćanje polovine ugovorenog obeštećenja. Od 4. godine po isticanju ugovora Agenciji se više ne plaća.

10.6 Klijent garantuje Agenciji za svako protivpravno korišćenje u dvostrukom iznosu honora koji je primeren za to korišćenje.

11. Obeležavanje/Navođenje

11.1 Agencija ima pravo da na upućivanje na sebe odnosno eventualno na nosioca autorskog prava na svim reklamnim sredstvima i u svim reklamnim merama bez obaveze da zbog toga plaća klijentu.

11.2 Agencija ima pravo da na svojim reklamnim sredstvima, a posebno na svojoj Internet-web-stranici navede ime i logo firme klijenta i da ukaže na posetojeću ili prethodnu poslovnu vezu s njim (preporuka), a klijent ima pravo da u svako doba svoj pristanak za to povuče pismeno.

12. Garancija/Jamstvo

12.1 Klijent je u obavezi da posle isporuke od strane Agencije pismeno u roku od osam dana od kada ih primeti Agenciji javi koji su nedostaci otkriveni i da ih opiše; u protivnom usluga važi kao izvršena. U tom slučaju garancija više ne postoji kao ni mogućnost zahtevanja obeštećenja i pravo na problematizovanje zbog zablude na osnovu nedostataka.

12.2 U slučaju opravdane i blagovremene žalbe zbog nedostataka klijent ima pravo na ispravljanje odnosno zamenu od strane Agencije. Agencija će nedostatke otkloniti u prikladnom roku, a klijent ima obavezu da joj omogući sve mere koje su potrebne za analizu nedostataka i njihovo otklanjanje. Agencija je ovlašćena da odbaci popravljanje usluga ako je to nemoguće ili povezano sa za Agenciju nesrazmernim naporima. U tom slučaju klijentu stoje na raspolaganju zakonske mogućnosti kao smanjenje cene ili nagodba. U slučaju popravljanja nalogodavac slanje neispravnih (fizičkih) stvari mora sam da plati.

12.3 Nalogodavac mora da proveri izvršenu uslugu kada je reč o odredbama koje se tiču njene pravne upotrebljivosti, a posebno marke, autorskih prava, konkurencije i upravno-pravnih pitanja. Agencija je obavezna samo da grubo proveri pravnu dopuštenost. Agencija u slučaju lake nemarnosti ili pošto je izvršila obavezu da upozori klijenta ne garantuje za dopuštenost upotrebe sadržaja koje joj je klijent dostavio i odobrio.

12.4 Garancija se preuzima u roku od 6 meseci od isporuke/izvršenja usluge. Pravo na regres u skladu sa § 933b Abs 1 ABGB prestaje da važi godinu dana posle isporuke/izvršenja usluge. Klijent nema prava da koči isplatu zbog primedbi na nedostatke. Isključuje se mogućnost upotrebe pravila o sumnji na osnovu § 924 ABGB.

13. Jamčenje i jamčenje za proizvod

13.1 U slučajevima lakšeg nemara isključeno je jamčenje Agencije, njenih saradnika, izvršilaca naloga i ostalih pomoćnika („ljudi“) za štetu na stvarima i imetku klijenta, bez obzira na to radi li se o neposrednim ili posrednim štetama, izgubljenoj zaradi ili šteti zbog nedostataka, šteti zbog kašnjenja, nemogućnosti izvršenja, pozitivnoj povredi zahteva, krivici prilikom zaključenja ugovora, nepotpunoj ili nedovoljno dobro izvršenoj usluzi. Postojanje grube nemarnosti mora da dokaže oštećena strana. U istom obimu u kojem je isključeno ili ograničeno jamčenje Agencije to je slučaj i sa ličnim jamčenje njenih „ljudi“.

13.2 Izričito se isključuje jamčenje Agencije za zahteve koje klijentu stignu na osnovu usluge koju je ona izvršila (npr. reklamne mere), ukoliko je Agencija izvršila svoju obavezu da upozori ili takva obaveza nije mogla da se ustanovi, dok laka nemarnost ostaje na snazi. Agencija ne jamči za troškove procesa, troškove koje klijent ima za advokata ili objavljivanje presude, eventualne zahteve za odštetom ili ostale zahteve trećih lica. Klijent u tom slučaju Agenciji garantuje da ne može biti tužena niti da se od nje može zahtevati obeštećenje.

13.3 Pravo klijenta na nadoknadu štete prestaje da važi šest meseci od nastanka štete, ali u svakom slučaju najkasnije posle tri godine od nanošenja štete od strane Agencije. Zahtevi za obeštećenjem su ograničeni na visinu prema neto-vrednosti naloga.

14. Zaštita podataka

Klijent se slaže s tim da njegovi lični podaci, odnosno ime/firma, zanimanje, datum rođenja, broj pod kojim je firma zavedena u Registru, ovlašćenja za zastupanje, osoba za kontakt, poslovna i ostale adrese klijenta, broj telefona, faxa, e-mail adresa, broj bankovnog računa, kreditnih kartica, poreski UID-broj) mogu da se automatski dostave, pohrane i obrađuju u svrhu ispunjavanja ugovora i rada za klijenta, kao i za sopstene svrhe, npr. slanje ponuda, reklamnih prospekata i Newsletter (u papirnoj i elektronskoj formi) i u svrhu upućivanja na postojeće ili prethodne poslovne veze s klijentom.

Nalogodavac je saglasan s tim da mu se do opoziva s njegove strane šalje elektronska pošta u reklamne svrhe.

Ova saglasnost se u svako doba može povući pismeno e-mailom, faxom ili pismom koje će se poslati na adresu navedenu u zaglavlju ovih OUP.

15. Pravo koje se primenjuje

Ugovor i sva prava, obaveze i zahtevi koja se iz njega izvode za obe strane podležu austrijskom pravu.

16. Mesto izvršenja, nadležni sud

16.1 Mesto izvršenja je sedište Agencije. Prilikom slanja rizik prelazi na klijenta, čim je roba predata preduzeću za transport koju je Agencija izabrala.

16.2 Za sve sporove između Agencije i klijenta u vezi s ovim ugovornim odnosom nadležan je sud prema sedištu Agencije. Bez obzira na to, Agencija ima pravo da kliejnta tuži sudu koji je za njega generalno nadležan.

Dopunska uputstva u vezi sa OUP za reklamne agencije

1. Ovi OUP koje je izdao Stručni savez za tržišnu komunikaciju Austrijske privredne komore su samo uzorak. To, dakle, ne znači da se ona u svim detaljima i u predloženoj formi primenjuje u svim preduzećima za komunikaciju! Kao i svaka mustra i ovi OUP se mogu dopuniti odnosno adaptirati u skladu s konkretnim potrebama preduzeća. Ako neka firma na primer ne izvršava samo usluge, već isporučuje i robu (npr. Software) onda će ovi UOP verovatno sadržavati i klauzulu o zadržavanju prava vlasništva.

2. UOP su prethodno formulisane ugovorne klauzule koje jedna ugovorna strana podnosi drugoj pre zaključenja ugovora. One se, međutim, ne unose automatski u ugovor i ne mogu se nametnuti ugovornom partneru! One važe samo ako su ugovorom potvrđene. Ugovorni partner, odnosno nalogodavac zato mora da se saglasi s primenjivanim OUP svog isporučioca. Pristanak može uslediti i prećutno, na primer tako što se nalogodavac neće usprotiviti OUP (koji se na primer šalju s ponudom).

U skladu sa vladajućom judikaturom odredbe o zaštiti podataka moraju se u OUP optički istaći. Stručni savez preporučuje da se odštampaju „masno“.

3. Da je nalogodavac prihvatio OUP izvršioca usluga može se smatrati samo ako je uopšte znao da ih on primenjuje. Po pravilu je dovoljno ako primalac naloga nalogodavca pismeno ili usmeno upozori na to. Upozorenje, međutim, mora biti jasno: sitno štampana upozorenja koja se jedva čitaju na poleđini ponude nisu dovoljna. U slučaju nuđenja ugovora u internetu može se posebnim Button-om ukazati na link sa OUP.

4. Samo upozorenje na postojanje OUP nije dovoljno. Nalogodavac pre zaključenja ugovora mora dobiti priliku da pregleda OUP i to se mora dokazati! Da li on to zaista i radi nije bitno. U slučaju ponude u internetu, nalogodavac mora dobiti mogućnost da OUP odšampa i pohrani.

5. Ako se na OUP ukaže tek posle zaključenja ugovora (npr. na dostavnici ili računu) to je prekasno, jer onda OUP nisu sastavni deo ugovora.

6. Ako oba ugovorna partnera primenjuju OUP koji jedni drugima u nekim tačkama protivreče, smatra se da ne postoji saglasnost, tako da protivrečni OUP ne postaju sastavni deo ugovora. Ako se protivrečni OUP tiču važnih tačaka ugovora, onda se u pojedinačnim slučajevima može desiti da se ne ostvari celokupni ugovor. Zato se savetuje da se s ugovornim partnerom postigne blagovremeni dogovor u vezi s takvim tačkama.

7. Potpuno isključenje garancije, jamčenja za loše izvršene usluge i slične jedonstrane klauzule predstavljaju grubo zapostavljanje ugovornog partnera i zato nisu dozvoljeni. i. S. des § 879 Abs. 3 ABGB. Ako postoje sumnje u pravnu valjanost ovih uslova poslovanja, savetuje se da se potraži savet pravnika.

8. U slučaju javnih konkursa, OUP postavlja samo nalogodavac. Ako neki od konkurenata u javnom kokursu nastupi sa drugačijim OUP od onih koje postavlja nalogodacac, smatra se da to nije u skladu s pravilima i dovodi do njegovog isključenja s konkursa.